Echo, Vibes & Fire LP​/​CD (2014)

by Transilvanians

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €9.99 EUR  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

about

LIQUIDATOR MUSIC - LQ074
Limited edition to 500 copies.
Vinyl LP version comes with CD enclosed!

credits

released September 12, 2014

O catacomb reggay pode acontecer en calquera gruta escura das profundidades do porto de Kingston. Xusto nese intre que a marea está alta e nos baixos fondos do mar Caribe se dan cita vampiros, zombies e ises espíritos aos que os xamaicanos chaman duppys. Ou pode cruzar o océano Atlántico e emerxer, após miles de leguas de viaxe submarina, nalgún canto do sur de Galiza.

As forzas ocultas do horror reggae submarino levan xa unha década viaxando dende os sumidoiros de Trench Town ata as Rías Baixas. En forma de ritmo de batería, liña de baixo, lura xigante, disco de sete polgadas ou notas burbullantes de guitarra. O gran monstro xamaicano do ska, o rocksteady e o primeiro reggae puido quedarse ancorado nos 60, pero decidiu mutar en combo musical galego, vestido de traxe e ata as trancas de soul.

Dende o 2004, Transilvanians rescatan o soul e o groove máis frescos da Xamaica dourada en covas submarinas. Tras memorables batallas contra superviláns da talla de Godzilla e Charlton Heston, a nova recompilación das súas aventuras chega, por fin, da man de 'Echo,Vibe & Fire', o seu segundo longa duración e -sen presumir de máis- o seu mellor traballo ata a data.

Este esperadísimo álbum chuspe labaradas en forma das xa clásicas instrumentais de reggae catacómbico. Como esa 'Into The Pyramid' de ventos abrumadores que abre a lata, a excepcionalmente tersa e elegante 'O Rebullón', a persecución funk que nos leva ata a 'Base Alieníxena de Rande' ou a velada polos primeiros ritmos xamaicanos que propón 'Ska All Night'. Pero, ademais do seu estilazo musical, Transilvanians tamén conta con outro selo de calidade na voz de Javier Marcos, tan clásica como os ritmos da banda e versátil como os mellores crooners negros. Aí están os ecos princebusteriáns nos fraseos de 'Reggaemotion' e,
por suposto, os parágrafos quentes da combativa 'The Voice Of The People', unha radiografía da situación actual que invita ao pobo a tomar as rendas das súas propias vidas. Ademais destas, os vigueses lévannos de viaxe ao zoo con 'Peacock Style' e 'The Burial Of Monkey Paco', sentida homenaxe a un simpático macaco galego que se fixo célebre pola súa contumaz adicción ao sexo.

Súmanse á festa o histórico Roy "Mr. Symarip" Ellis, acompañante habitual da banda nos seus concertos pola península, que deixa o seu vozarrón en 'Mr. Rudy', e Roberto Sánchez, o mago cántabro, que se une á despedida en 'Fence Of Shame', sentido alegato contra os ignominiosos valos de Ceuta e Melilla. En total, dez cancións orixinais e dúas versións: o 'Dr. Jekyll & Hyde Park' dos Mohawks e unha excelente revisión do 'Gates Of The West' dos Clash.

'Echo, Vibes & Fire' foi rexistrado nos estudos Garageland de Marín por José Aller, mesturado polo mago Roberto Sánchez en A-Lone Ark Muzik Studio e masterizado en Euridia por Ibon Larruzea. Como é habitual, Roberto Argüelles asina o inconfundible deseño do disco, co marciano Lee "Scratch" Perry como protagonista desta pelexa submarina e musical. Furtiva como unha lancha abandonada por un grupo de narcos sobre a area da praia de Samil, terroríficamente gozosa como un maratón de películas da Hammer, reivindicativa como os mostachos do sindicalista Sandokán desafiando á policía. O catacomb reggay puido reinar para sempre na memoria dos barrios de Kingston, pero decidiu resucitar na Galicia caníbal. E de que xeito! Estabamos a esperar grandes aventuras no panorama musical de 2014 e xa están aquí.

Lutxo Pérez 2014.

Álbum dispoñible en vinilo, CD e formato dixital.
www.liquidatormusic.com/tienda/es/8157-echo-vibes-fire.html
==========================================
This album contains: Jamaican R&B, Rock-Steady, Martian Groovy, Funk, Dub, & Horror Reggae au Go Go!!

Tracklist:
1. Into The Pyramid
2. Ska All Night
3. Peacock Style
4. Base Alieníxena de Rande
5. Mr. Rudy (feat Roy Ellis)
6. O Rebullón
7. The Voice of the people
8. Gates of the West (The Clash)
9. Dr. Jekyll & Hyde Park
10. Reggaemotion
11. The Burial of Monkey Paco
12. Fence of Shame (feat. Roberto Sánchez)

The catacomb reggay can happen in any dark cave through the depths of the Kingston harbor. Right in that moment when the tide is high and the vampires, the zombies and the duppys get together in the slums of the Caribbean Sea. It can happen there or cross the Atlantic Ocean and emerge, after thousand leagues under the sea, in some corner of the south of Galicia.

The hidden forces of the submarine horror reggae have been travelling for a decade already, from the sewers of Trench Town to Rías Baixas. In the shape of a drum rhythm, a bass line, a giant squid, a seven inches vinyl or bubbling notes coming from a guitar. The big Jamaican monster of ska, rocksteady and early reggae could have stayed anchored in the 60s, but decided to mutate in a Galician musical combo that dress fancy suits and explodes with soul.

From 2004, Transilvanians recue the soul and the freshest grooves of the Jamaican golden era from submarine caves. After memorable battles against super villains like Godzilla and Charlton Heston, the new compilations of their adventures comes, at last, with ‘Echo, Vibes & Fire’, their second record and arguably their best to date.
This very much awaited album spits flares in the shape of their classis instrumentals of catacomb reggae. Like the inaugural ‘Into The Pyramid’ with its overwhelming brass section, the exceptionally soft and elegant ‘O Rebullón’, the funk persecution that drive us to the ‘Base Alieníxena de Rande’ or the evening through the early Jamaican riddims that can be enjoyed in ‘Ska All Night’. But, besides their wicked musical style, Trasilvanians have a seal of quality in Javier Marco’s voice, as classic as the band and versatile as the best black crooners. Listen to the Princebusterian echoes in the phrasings of ‘Reggaemotion’ and, of course, the hot verses of the combative ‘The Voice Of The People’, an radiography of the current situation that invites the people to take the riddles of its own life. Apart from these, the Galicians take us to the zoo with ‘Peacock Style’ and ‘The Burial Of Monkey Paco’, where a heartfelt tribute is paid to a friendly monkey known by its addiction to sex.

But they are not alone in this party. Roy “Mr. Symarip” Ellis, habitual companion of the band in its performances in Spain, puts his superb voice in ‘Mr. Rudy’. While Roberto Sanchéz, the magician that came from the North, joins the farewell in ‘Fence Of Shame’, a song that speaks loud against the ignominious fences of Ceuta and Melilla. In total, ten original song and two covers: Mohawks’ ‘Dr. Jekyll & Hyde Park’ and an excellent revision of The Clash’s ‘Gates Of The West’.

‘Echo, Vibes & Fire’ was recorded by José Aller in Garageland studios, mixed by the magician Roberto Sánchez in A-Lone Ark Muzik Studio and mastered by Ibon Larruzea in Euridia. As usual, Roberto Argüelles sings the unmistakable artwork starred by submarine Lee “Scratch” Perry fighting with music as his only weapon.
Sneak like a boat abandoned on the Samil beach’s sand by a drug-trafficking group. Terrifyingly joyful like a marathon of Hammer movies. The catacomb reggae could reign forever in the memory of the Kingston ghettoes, but decided to resuscitate in Galicia. Everyone was waiting for new big adventures in the 2014 musical landscape and here they are.
Lutxo Pérez 2014.

Album available in vinyl, CD and digital.
==========================================
El catacomb reggay puede ocurrir en cualquier gruta oscura de las profundidades de puerto de Kingston. Justo en ese momento que la marea está alta y, en los bajos fondos del mar Caribe, se dan cita vampiros, zombies y esos espíritus a los que los jamaicanos llaman duppys. O puede cruzar el océano Atlántico y emerger, tras miles de leguas de viaje submarino, en algún rincón del sur de Galicia.

Las fuerzas ocultas del horror reggae submarino llevan ya una década viajando desde las alcantarillas de Trench Town hasta las Rías Baixas. En forma de ritmo de batería, línea de bajo, calamar gigante, disco de siete pulgadas o notas burbujeantes de guitarra. El gran monstruo jamaicano del ska, el rocksteady y el primer reggae pudo haberse quedado anclado en los 60, pero decidió mutar en combo musical gallego, vestido de traje y hasta las trancas de soul.

Desde 2004, Transilvanians rescatan el soul y el groove más frescos de la Jamaica dorada en cuevas submarinas. Tras memorables batallas contra supervillanos de la talla de Godzilla y Charlton Heston, la nueva recopilación de sus aventuras llega, por fin, de la mano de ‘Echo, Vibes & Fire’, su segundo larga duración y -sin presumir demasiado- su mejor trabajo hasta la fecha.

Este esperadísimo álbum escupe llamaradas en forma de las ya clásicas instrumentales de reggae catacómbico. Como esa ‘Into The Pyramid’ de vientos abrumadores que abre la lata, la excepcionalmente tersa y elegante ‘O Rebullón’, la persecución funk que nos lleva hasta la ‘Base Alieníxena de Rande’ o la velada por los primeros ritmos jamaicanos que propone ‘Ska All Night’. Pero, además de su estilazo musical, Transilvanians también cuenta con otro sello de calidad en la voz de Javier Marcos, tan clásica como los ritmos de la banda y versátil como los mejores crooners negros.

Ahí están los ecos princebusterianos en los fraseos de ‘Reggaemotion’ y, por supuesto, los párrafos calientes de la combativa ‘The Voice Of The People’, una radiografía de la situación actual que invita al pueblo a tomar las riendas de sus propias vidas. Además de estas, los vigueses nos llevan de viaje al zoo con ‘Peacock Style’ y ‘The Burial Of Monkey Paco’, sentido homenaje a un simpático mico gallego que se hizo célebre por su contumaz adicción al sexo.

Se suman a la fiesta el histórico Roy “Mr. Symarip” Ellis, acompañante habitual de la banda en sus conciertos por la península, que deja su vozarrón en ‘Mr. Rudy’, y Roberto Sánchez, el mago cántabro, que se une a la despedida en ‘Fence Of Shame’, sentido alegato contra las ignominiosas vallas de Ceuta y Melilla. En total, diez canciones originales y dos versiones: el ‘Dr. Jekyll & Hyde Park’ de los Mohawks y una excelente revisión del ‘Gates Of The West’ de los Clash.

‘Echo, Vibes & Fire’ fue registrado en los estudios Garageland de Marín por José Aller, mezclado por el mago Roberto Sánchez en A-Lone Ark Muzik Studio y masterizado en Euridia por Ibon Larruzea. Como es habitual, Roberto Argüelles firma el inconfundible diseño del disco, con el marciano Lee “Scratch” Perry como protagonista de esta pelea submarina y musical. Furtiva como una lancha abandonada por un grupo de narcos sobre la arena playa de Samil, terroríficamente gozosa como un maratón de películas de la Hammer, reivindicativa como los bigotes del sindicalista Sandokán desafiando a la policía.

El catacomb reggay pudo reinar para siempre en la memoria de los barrios de Kingston, pero decidió resucitar en la Galicia caníbal. Y de qué forma. Estábamos esperando grandes aventuras en el panorama musical de 2014 y ya están aquí.

Lutxo Pérez 2014.

Álbum disponible en vinilo, CD y formato digital.
www.liquidatormusic.com/tienda/es/8157-echo-vibes-fire.html

license

all rights reserved

tags

about

Transilvanians Vigo, Spain

Galician band since 2004.
Jamaican music, terror, likor café, sci-fi... 🧛🏻‍♂️🚀

contact / help

Contact Transilvanians

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account